Icon Code Letter Class
\0041 A .icon-poka .icon-poka-empty-star
\0042 B .icon-poka .icon-poka-half-star
\0043 C .icon-poka .icon-poka-full-star
\0045 E .icon-poka .icon-poka-facebook
\0046 F .icon-poka .icon-poka-twitter
\0047 G .icon-poka .icon-poka-youtube
\0048 H .icon-poka .icon-poka-instagram
\0049 I .icon-poka .icon-poka-facebook-simple
\004a J .icon-poka .icon-poka-twitter-simple
\004b K .icon-poka .icon-poka-envelope
\004c L .icon-poka .icon-poka-calendar
\004d M .icon-poka .icon-poka-alphabetical
\004e N .icon-poka .icon-poka-solid-arrow-right
\004f O .icon-poka .icon-poka-play
\0050 P .icon-poka .icon-poka-list
\0051 Q .icon-poka .icon-poka-plus
\0044 D .icon-poka .icon-poka-arrow-up
\0052 R .icon-poka .icon-poka-arrow-down
\0053 S .icon-poka .icon-poka-arrow-right
\0054 T .icon-poka .icon-poka-arrow-left
\0055 U .icon-poka .icon-poka-menu
\0056 V .icon-poka .icon-poka-play-solid
\0057 W .icon-poka .icon-poka-check
\0058 X .icon-poka .icon-poka-check-solid
\0059 Y .icon-poka .icon-poka-check-alt
\005a Z .icon-poka .icon-poka-search
\0061 a .icon-poka .icon-poka-chart
\0062 b .icon-poka .icon-poka-arrow-right-alt
\0063 c .icon-poka .icon-poka-hand-peace